Строеж простото изречение. Сказуемно определение”

Образователна степен – VI клас Време на урока – 1 учебен час Вид на урока – нови знания Метод – упражнения, беседа, самостоятелна работа Цели: Урокът включва две относително самостоятелни части. Целта на първата част от урока е да се актуализират сведенията за отношенията между части на речта и части на изречението. По този начин се обогатяват уменията за анализ и конструиране на прости изречения. Във втората част на урока целта е учениците да се запознаят със същността, смисловите и смислово-синтактични особености на сказуемното определение. С помощта на индуктивно-аналитичен подход се разкриват изразните възможности на сказуемните определения в изречението. Осмисля се конкуренцията между обстоятелствено пояснение и сказуемно определение. Усвояването на сказуемното определение е отправна точка в развиването на умения за постигане на максимална резултатност е речевото общуване. Ход на урока: Поставям темата на урока и я записвам на дъската. Отбелязваме първа точка: 1. Части на речта и части на изречението 2. (актуализация знанията за частите на речта и частите на изречението чрез различни задачи). Задача Учениците първо трябва да запишат изучените части на изречението. След това посочват с какви части на речта може да бъде изразена всяка една от частите на изречението. Всеки от отговорите трябва да бъде подкрепен с пример. Задача Изречения за синтактичен анализ: Стоплям сивите пясъци, а в черната раковина поставям няколко златни косъма от косите си и тя отново е розова. В този миг аз се чувствам добра. Задачите предполагат актуализация на изучен материал и въвеждане на новия такъв. Отбелязваме втора точка: 2. Сказуемното определение в строежа на простото изречение. Задача Записваме няколко изречения и им правим синтактичен анализ (чрез примерите учениците осмислят същността, характеристиките и видовете на сказуемното определение; направените изводи се записват към втора точка). Момичетата бягаха щастливо. Момичетата бягаха щастливи. Аз видях момичетата щастливи. Задача Учениците работят върху 16 задача от урока (синтактичен анализ, откриване на сказуемните определения и определяне вида им).Чрез тази задача се проверяват способностите на учениците за разпознаване на сказуемното определение и определяне неговите видове. Отбелязваме трета точка: 3. Разграничаване на сказуемното определение от други части на изречението. Задача Чрез изречения за синтактичен анализ се осмисля конкуренцията междуобстоятелственото пояснение и сказуемното определение; обръща се внимание на приликите и разликите с определението, както и с именния компонент на съставното именно сказуемо. Мрачният Иван върви. Видях Иван мрачен. Видях мрачния Иван. Видях, че Иван е мрачен. Видях Иван да върви мрачно. Видях го мрачен. След изпълнението на задачата правим устно обобщение на изученото за сказуемното определение


Прикачен файл:

Автор: Веселина Илиева

Качено на: 01.03.2020