Показателно местоимение

1.Тема на урока: Показателно местоимение 2.Вид на урока: урок за нови знания 3.Цели: • Лингвокогнитивни:  Знания за показателното местоимение  Знания за видовете показателни местоимения  Правилна употреба на показателните местоимения • Лингвопрагматични:  Умения за разграничаване на правилни и неправилни изрази  Умения за разграничаване на видовете показателни местоимения  Рецептивни,продуктивни и репродуктивни умения • Лингвокултурологични:  Убеждаване в изразителните възможности на българския език;  Самостоятелно преработване на информацията чрез анализ,сравнение и типологизиране;  Създаване на ценностни нагласи,свързани с личностното изграждане на ученика и с овладяването на култура; 4.Методи и похвати: • Обяснително-илюстративен метод • Репродуктивен метод Похвати:репродуктивни въпроси,задаване на въпроси за обратна връзка, анализиране на текст; Дидактически форми: лекция,беседа,самостоятелна работа; • Актуализация:  Проверка на домашна работа  Актуализиращи въпроси за формите на личното местоимение; Записване на диалога на дъската: Вие питате: - Извинете,колко струват тези ръкавици? Продавачката посочва едни: - Тези ли? Вие: - Не,онези зад тях. Продавачката: - 6лв. Вие: - А това шалче?( посочвате го с ръка) Продавачката: - 12лв. Вие: - Искам да купя и ръкавиците и шала.Ще може ли да ми ги опаковате заедно? Продавачката: - Разбира се.Имаме два вида опаковки,каква да бъде(показва ви ги)-такава или такава? Вие: - От този вид (посочвате ги),моля. Продавачката: - Ето,заповядайте.Всичко струва 20 лв. Има ли лични местоимения в текста и кои са те?  Очакван отговор: ми (1л.ед.ч.дат.п.кратка форма), ги(3л.мн.ч.вин.п.кр.форма) Други местоимения има ли в текста?  Тези,това,онези. С помощта на тези думи се посочват обекти,лица и предмети,в случая сме посочили предмети.Освен това с думи като: тези-онези-това-онова и други подобни, посочваме и признаците и количеството на лица и предмети.Те са вид местоимения,които наричаме показателни. План на урока П


Прикачен файл:

Автор: daqna

Качено на: 19.05.2019