Красиво ли е грозното в приказката „Грозното патенце“? литературно интерактивно упражнение.

На 26.04.2018 г. се проведе открита практика в редовните часове по български език и литература и екипна работа между двама стажант -учители и госпожа Виолета Дончева. Часът беше разделен на три модула, следвайки методиката и зададения модел на урока от катедрата по методика на обучението по български език и литература и включени иновативни елементи. І. Първият модул се състоеше в актуализация на придобитите знания и се проведе от господин Радослав Златански под формата на интерактивна дискусия. Въпросите, зададени към учениците, следваха няколко предварително поставени цели: различаване на авторска и народна приказка акцентиране върху общочовешки и нравствени ценности дискутиране на авторови изводи и поуки ІІ. Вторият модул включваше ролева игра , която беше проведена от госпожа Карина Станкова. Класът бе разделен на две групи. Едната група бяха адвокати, а другата – прокурори. Обсъждане на казуса :“ Грозното патенце е горделиво – за и против“. Съдия на първата група беше единият стажант, а на другата вторият. Всеки въпрос носеше съответния брой точки, според степента на трудност. Групите направиха своите спорове, изводи и обобщения като стигнаха до общото мнение, извадено от текста , че „ доброто сърце не познава горделивостта“. В упражнението се акцентираше върху работа и анализ с оригиналния текст на Ханс Кристиян Андерсен. Учениците избираха отделни абзаци от текста в защита на своята теза. Дейности на учениците: откриване търсене цитиране защита на мнения Дейности на стажант – учителите: насочване подпомагане ръководене на дискусията. ІІІ. Третият модул се осъществи под мотото „ Да влезем в обувките на другия“ от трима – двама студенти и учител наставник. Той премина под формата на дискусия на тема: :“ Аз съм различен , защото…..“. Цели на упражнението: развиване чувство за справедливост и емпатия толерантност към различните самооценка и самопознание оформяне на нравствени ценности. ІV. Обратна връзка : Игра „Лавина“. Целевата група беше от целия клас. Учителят пуска листче, на което всеки трябва на напише онова, което е разбрал от урока. Следващият прегъва листчето и пише своя отговор. Отговорите засягаха както героите от приказката, така и човека, разбирането му за красиво – грозно, добро – зло, различност и уникалност на всяко човешко същество. Обобщението доказа, че поставените цели са постигнати. V.ФИНАЛ: Стажантите и госпожа Дончева изказаха своето мнение за проблема грозно – красиво – различно . Всички споделиха собственото си мнение и стигнаха до общите изводи: всеки един човек е уникален , неповторим и различен. Различният в човешката общност не трябва да се изолира, а да се приема такъв, какъвто е. ОБЩИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: постигнати зададените цели усвояване на компетентности в урочната единица екипната работа с трима учители активизиране на учениците интересни интерактивните упражнения изключително активно участие изводи и обобщения Андерсен по един нов и оригинален начин.


Прикачен файл:

Автор: Виолета Дончева

Качено на: 08.02.2019